• 09123601556 ,-,09125404250
  • 02144006345

طراحی روشنایی بیمارستان ها و مراکز درمانی

برای طراحی روشنایی مکان هایی نظیر مجموعه های ورزشی، بیمارستان ها، منازل مسکونی، ساختمان های اداری و آموزشی، فروشگاه ها، مراکز شهری باید پارامترهای متعددی را در نظر گرفت.